Jednym z odliczeń w rocznym zeznaniu PIT jest ulga z tytułu darowizn. Te z kolei dzielimy na cztery kategorie: darowizny na cele pożytku publicznego, darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą oraz darowizny z tytułu oddania krwi. W niniejszym artykule odpowiemy na pytania dotyczące darowizny na cele kultu religijnego.

Komu można przekazać darowiznę?

Kościołom, związkom religijnym, kościelnym osobom prawnym (np. Zakon Braci Mniejszych Dom Zakonny w Bytomiu) oraz innym podmiotom realizującym cele kultu religijnego.

Czym jest darowizna na cele kultu religijnego?

Są to datki na kościół – na wyposażenie, pomoc w budowie, rozbudowę kościoła itd, np. na zakup obrazu, dofinansowanie budowy lub przekazanie kościołowi elementów do jego wnętrza. Darowizna musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie musi to być darowizna pieniężna.

Darowizny na cele kultu religijnego można przekazywać nie tylko kościołom, ale i podmiotom, które w zakresie swojej działalności organizują prace ewangelizacyjną, rozpowszechniają chrześcijaństwo.

Jeśli odpowiednia instytucja (która realizuje cele pożytku publicznego) zawiera w swoim statucie cele zadań publicznych, takie jak działalność chrześcijańsko-charytatywna, organizacja pomocy humanitarnej, nauka i inne oraz cele kultu religijnego, jak praca ewangelizacyjna, tłumaczenie Pisma Świętego w różnych krajach świata, współpraca z kościołami i organizacjami chrześcijańskimi itd. i dokonano wpłat darowizn na cele kultu religijnego to można takie wydatki odliczyć jako darowizny na cele kultu religijnego.

Czy darowizna musi być w formie pieniężnej?

Nie, nie musi. Możemy odliczyć darowiznę przekazaną zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie rzeczowej. Darowizna pieniężna może być przekazana tylko w formie bezgotówkowej (np. czekiem, przelewem). Nie odliczymy darowizny przekazanej bezpośrednio gotówką.

W przypadku darowizny niepieniężnej należy posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Nie dołączamy tych dokumentów do PIT, ale musimy je przechowywać przez 5 lat na wypadek ewentualnej kontroli.

Czy można odliczyć darowiznę przekazaną przez portal internetowy (np. siepomaga.pl, PayU, dotpay, itp)?

Tak – jeśli jesteśmy w stanie wykazać wysokość poniesionego przez nas wydatku (posiadamy dowód wpłaty, e-mail z kwotą oraz danymi organizacji, itp) oraz adresata wpłaty to możemy odliczyć darowiznę. Darowizna musi być przekazana na cele pożytku publicznego (nie zawsze musi to być Organizacja Pożytku Publicznego), na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub na cele kultu religijnego.

Jaką kwotę ulgi z tytułu darowizny można odliczyć

Możemy odliczyć faktycznie poniesione wydatki na darowiznę, z zastrzeżeniem, że łączna suma darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz z tytułu oddania krwi nie może przekroczyć 6% dochodu. Dochód bierzemy z wiersza “Dochód – razem” w danym Picie.

Gdzie odliczyć ulgę z tytuły darowizny na cele kultu religijnego?

Przysługującą ulgę możemy odliczyć w PIT-O, gdy wypełniamy PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Odpowiednią, wyliczoną z uwzględnieniem limitu, kwotę wpisujemy w poz. PIT_O_011. Dodatkowo musimy wypełnić sekcję “informacja o obdarowanym i darowiźnie”, gdzie w polach od 1 do 9 wpisujemy adres obdarowanego, a w polach 10 i 11 pełną kwotę przekazanej darowizny (bez uwzględnienia limitu).


Przeczytaj także: